• රුපියල් 5000 ට ඉල්ලන ඕනෑම සැපක්. එන්න කොට්ටාවට-Full Service 5000

ඔබට කැමති කෙනෙක් තෝරාගන්න ගැහැණු ළමයි 3 ක් ඉන්නවා. අවුරුදු 22සිට

? ඕනෑම සේවාවක් ඕනෑම ආකාරයකට දෙන්නම් රුපිල් 5000 පමණයි. ? 

? ඔබ පැමිණෙනවා නම් පහත සඳහන් කර ඇති දුරකථනයට අමතා ඔබට හැකි වේලාවන් වෙන්කර ගන්න

??? අපේ personal තැනක් ? උපරිම ආරක්ෂාව ඇත

? වරක් පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න ?? 0702682936 ???

Open Time උදෑසන10.30 සිට රාත්‍රී 3.00 තෙක් සේවාව ලබාගත හැක

ඕනෑම සේවාවක් ලබාගත හැක රටේ පවතින covid-19 අනුව ආරක්ෂාකාරීව ඔබගේ ඉල්ලීම පරිදි අප සේවාව ලබාදෙමින්