කෙටි හෝ දීර්ඝ කාලීන ඇසුරක් සඳහා කාන්තාවක් අවශ්‍යයි …

කරුනාකර පිරිමි අය ඇමතීමෙන් වලකින්න …

ගම්පහ අවට අයනම් විශේෂයි ..

කාන්තාවක් කියා verify කල හැකි අය අමතන්න..ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සතුටක් ලබාදිය හැක..

Call or whatsapp

0759330699