ශිරෝධාරා, පංචකර්ම ඇතුළු සියලු ආයුර්වේද ප්‍රතිකාරක.