ඔබ විවාහක , හුදකලා කාන්තාවක් හෝ තරුණියක් නම්, ඔබේ එදිනෙදා කාර්යබහුල ජීවිතයේ ප්‍රබෝධයක් අපේක්ෂා කරයි නම් කරුණකර මා සම්බන්ද කරගන්න..❤️😊 ..ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයේ ඕනෑම සේවාවක් ලබාදිය හැකිය….ඇමතුම් හෝ මාගේ අංකයට වට්ස්ඇප් පණිවිඩයක් තබන්න .

Hi.I’m Nimesh Fdo , I’m 26 years old and VERY HEALTHY AND CLEAN BOY, NEW IN THE AREA 😊..,im working as a Lab assistant.

* I always welcome women of any age if you are open minded..This add is only for a married, divorced, lonely lady or a young girl, looking for refreshment in your day to day busy life.❤️.. No age limits required.I have a special fondness for middle aged women 😊..I will give you the service for ladies age between 20 – 60 years..Only for girls / ladies

All romantic and sexy activities will be done.
I can do any sexual activity as your request😊

I am in 24 hours very trustworthy, private, and confidential services will be provided. This is a delightful, safe, discreet VIP service with trusted assurance purely designs only for Ladies.

lips kiss ,boobs licking, sucking , nipple lickingfull body massage & licking , kissingcuddling , BF experiencepussy massage ,anal licking , fingeringromantic , wild sex , 69any requests ❤️

Full nights also can be arranged Saturday or Sunday.

Call / messege For more information( Whatsapp/Telegram)

Negombo / Colombo / Gampaha / Chilaw