ගම්පහ නිට්ටඹුව අවට සේවා සැපයිය හැකි කාන්තාවන් අවශ්‍යයි

  • 1000.00 Rs
  • Published date: June 21, 2020
    • Gampaha, Western, Sri Lanka
2$ Booking Advance Payment

ගම්පහ නිට්ටඹුව අවට සියලු සේවා සැපයිය හැකි කාන්තාවන් සදහා කථාකරන්න.

දිවයින පුරා ස්පා සහ සියළු සේවා සැපයිය හැකි කාන්තාවන් සදහාද රැකියා අවස්ථා ඇත

ස්පා සදහා අයදුම් කරන කාන්තාවන් ඡායාරූපයක් සහ ජාතිය හැදුනුම් පතේ පිටපතක්
0701881889 වට්ස්අප් අංකයට දමන්න

අවශ්‍ය අය සදහා නවාතැන් පහසුකම්
අහාර පාන
ආකර්ෂණීය වැටුපක් සහ කොමිස් මුදලක්

කරුනාකර රැකියාව කිරිමට බලාපොරොත්තු වන කාන්තාවන් පමණක් අමතන්න

සුවසෙත ස්පා 0701881889


Whatsapp: 0701881889

Prices

1000 LKR
40000 LKR
Result 0 votes
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Useful information

  • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
  • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

Related listings